9.12.2011

lab ดิน น้ำ พืช และสัตว์หน้าดิน

ดูสีนะ ... เห็นความแตกต่างมั้ย
lab สำหรับชั้น 7 และ 8 มีครูน้อง และครูบอลช่วยกันกับเด็กๆ จัดสถานีการเรียนรู้  เพื่อฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์  เด็กๆ ตั้งอกตั้งใจมากจริงๆ  แล้วก็มีการนำเสนอการค้นพบของแต่ละกลุ่มด้วย 
กลิ่นนี้บอกอะไร ... แต่ท่าทางจะเหม็น

ดูให้ละเอียดด้วยกล้องจุลทรรศน์
พี่ชั้น 8 นำเสนอผลการค้นพบ
ทักษะการสังเกตเป็นทักษะขั้นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นเรื่องที่ต้องฝึกเพื่อให้สามารถใช้ผัสสะพื้นฐาน คือสายตา การดมกลิ่น ความรู้สึก แล้วประมวลออกมาเป็นข้อสรุป

นักเรียนแต่ละคนจะมีคู่มือที่ต้องใช้ เช่น สัตว์หน้าดิน มีภาพประกอบที่จะช่วยแยกแยะสัตว์ขนาดเล็กๆ  และบอกลักษณะเฉพาะตัว รวมทั้งเห็นสภาพแวดล้อมและการดำรงชีวิตของสัตว์แต่ละชนิด

บันทึกก่อนช่วยกันวิเคราะห์
ต่อจากนั้นค่อยเริ่มใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ เช่น ใช้กระดาษลิตมัส  หยดสารเคมี และใช้อุปกรณ์อย่างกล้องจุลทรรศน์

เด็กๆ จะได้ฝึกการสังเกต เพิ่มความละเอียดอ่อนในการรับรู้ และประมวลข้อมูลเพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาที่เขาจะต้องเผชิญด้วยตัวเองได้  สามารถจดบันทึก และสื่อสารสิ่งที่เขาเรียนรู้ได้ด้วยความเข้าใจ

แล้วเปิด lab กันสดๆ แบบนี้สร้างความตื่นเต้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้ดี


No comments:

Post a Comment