11.24.2011

สาระวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 7 ภาค2/2554


เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 7  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

พื้นฐาน

1. ทศนิยมและเศษส่วน
- ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม
- การบวกและการลบทศนิยม
- การคูณและการหารทศนิยม
- เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน
- การบวกและการลบเศษส่วน
- การคูณและการหารเศษส่วน
- ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน
- โอกาสของเหตุการณ์

2. การประมาณค่า
- ค่าประมาณ
- การปัดเศษ
- การประมาณค่า

3. คู่อันดับและกราฟ
- คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ
- กราฟและการนำไปใช้

4. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- แบบรูปและความสัมพันธ์
- คำตอบของสมการ
- การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

5. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
- ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ
- หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
- ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้างและด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
- รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

เพิ่มเติม

1. การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
- ข้อความคาดการณ์
- ประโยคเงื่อนไข
- บทกลับของประโยคเงื่อนไข
- การให้เหตุผล

2. พหุนาม
- เอกนาม
- การบวกและการลบเอกนาม
- พหุนาม
- การบวกและการลบพหุนาม
- การคูณพหุนาม
- การหารพหุนาม

3. การประยุกต์ 2
- แบบรูปของจำนวน
- ข่ายงาน
- การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม

No comments:

Post a Comment