11.24.2011

คณิตศาสตร์ ชั้น 7

สารจากครูโน๊ต


เนื้อหาหลักๆ ที่จะเรียนเมื่อเปิดเทอมต้องอาศัยพื้นฐานจากสมัยชั้นประถม 6  ดังนั้นครูโน๊ตจึงขอให้เราเตรียมทบทวนเนื้อหาเหล่านี้ไว้ด้วยค่ะ


- เศษส่วนและทศนิยม  
ทบทวนบทเรียนระดับชั้น ป.6
ความหมายเศษส่วน ความหมายทศนิยม
เศษส่วนที่มีค่าเท่ากัน
การทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
การทำเศษเกินเป็นจำนวนคละ การทำจำนวนคละเป็นเศษเกิน
การแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนและทศนิยม
 

- สมการ
ทบทวนบทเรียนระดับชั้น ป.6
ความหมายของสมการ
การหาคำตอบของตัวไม่ทราบค่าเรื่องอื่นๆ ที่คุณครูอยากให้ทบทวนเพิ่มเติม เพื่อนำมาเป็นพื้นฐานในการเรียนในภาคปลายต่อไป

1 จำนวนเต็ม
2 การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มศูนย์ และจำนวนเต็มลบ
3 เลขยกกำลัง

No comments:

Post a Comment