11.24.2011

สาระคณิตศาสตร์ชั้น 8 ภาค 2/2554


เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 8  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 


พื้นฐาน

1. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
- สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
- ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
- บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
- จำนวนตรรกยะ
- จำนวนอตรรกยะ
- รากที่สอง
- รากที่สาม
3. การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- การนำไปใช้
4. เส้นขนาน
- เส้นขนานและมุมภายใน
- เส้นขนานและมุมแย้ง
- เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน
- เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม

เพิ่มเติม

1. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  
- การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง
- การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
- การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์
- การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างกำลังสอง
2. สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
- สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
3. การแปรผัน
- การแปรผันตรง
- การแปรผกผัน
- การแปรผันเกี่ยวเนื่อง

No comments:

Post a Comment