11.24.2011

สาระคณิตศาสตร์ ชั้น 9 ภาค 2/2554


เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ  9   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 


พื้นฐาน

1. อสมการ
- อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
2. ความน่าจะเป็น
- ความน่าจะเป็น
- การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
- ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
- ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ
3. สถิติ
- ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
- ค่ากลางของข้อมูล
4. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
- กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
- ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับตรีโกณมิติ

เพิ่มเติม
1. การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต
- ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
- การสร้าง
2. ระบบสมการ
- ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง
- ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ
3. วงกลม
- วงกลม
- มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม
- คอร์ด
- เส้นสัมผัสวงกลม
4. เศษส่วนของพหุนาม
- การดำเนินการของเศษส่วนพหุนาม
- การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม

No comments:

Post a Comment