11.15.2011

ใบความรู้ที่ 4: การเขียนแสดงความคิดเห็น


ใบความรู้ที่ ๔ การเขียนแสดงความคิดเห็น

การเขียนแสดงความคิดเห็น

การเขียนแสดงความคิดเห็น คือ การเขียนที่ประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงกับการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ความคิดเห็นควรจะมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ การเขียนแสดงความคิดเห็นมักปรากฏในรูปของบทความตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  เช่น  หนังสือพิมพ์  วารสาร  นิตยสาร  เป็นต้น

หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น

๑.       การเลือกเรื่อง  ผู้เขียนควรเลือกเรื่องที่เป็นที่สนใจของสังคมหรือเป็นเรื่องที่ทันสมัย  อาจเกี่ยวกับเหตุการทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปะ  วิทยาศาสตร์ หรือข่าวเหตุการประจำวัน  ทั้งนี้ผู้เขียนต้องมีความรู้และเข้าใจเรื่องที่ตนจะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี  เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างลึกซึ้ง
๒.      การให้ข้อเท็จจริง  ข้อมูลที่เลือกมานั้นจะต้องมีรายละเอียดต่างๆ  เช่น  ที่มาของเรื่อง  ความสำคัญ  และเหตุการณ์เป็นต้น
๓.      การแสดงความคิดเห็น  ผู้เขียนอาจแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องได้  ๔  ลักษณะดังนี้คือ
-          การแสดงความคิดเห็นเพื่อตั้งข้อสังเกต  เช่น  การเติบโตของธุรกิจอินเทอร์เน็ต  ความนิยมรับประทานอาหารเสริมสุขภาพ
-          การแสดงความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริง  เช่นหัวข้อเรื่อง  การจัดระเบียบสังคมของร้อยตำรวจเอกปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์   การปราบปรามยาเสพติดขั้นเด็ดขาดของนายกทักษิณ  ชินวัตร
-          การแสดงความคิดเห็นเพื่อโต้แย้งข้อเท็จจริง เช่น  หัวข้อเรื่อง  การกินยาลดความอ้วนของวัยรุ่น  การเปิดเสรีการค้าน้ำเมาของภูมิปัญญาชาวบ้าน
-          การแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินค่า  เช่นหัวข้อเรื่อง  การวิจารณ์เรื่องสั้น ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือรางวัลซีไรต์
๔.      การเรียบเรียง
-          การตั้งชื่อ  ควรตั้งชื่อเรื่องให้เร้าความสนใจผู้อ่าน  และสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเขียน  เพราะชื่อเรื่องเป็นส่วนที่ผู้อ่านจะต้องอ่านเป็นอันดับแรกและเป็นการบอกขอบเขตของเรื่องด้วย
-          การเปิดเรื่อง  ใช้หลักการเขียนเช่นเดียวกันกับคำนำ  และควรเปิดเรื่องให้น่าสนใจ  ชวนให้ผู้อ่านติดตามเรื่องต่อไป
-          การลำดับ  ควรลำดับเรื่องให้มีความต่อเนื่องสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นจนจบไม่ควรเขียนวกไปวนมา  เพราะผู้อ่านอาจเกิดความสับสนจนไม่สามารถแยกแยะได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงและส่วนใดเป็นการแสดงความคิดเห็น
-          การเปิดเรื่อง  ใช้หลักการเช่นเดียวกับการเขียนสรุปและควรปิดเรื่องให้ผู้อ่านประทับใจ
๕.      การใช้ภาษา  ควรใช้ภาษาอย่างสละสลวย  ชัดเจน  ไม่เยิ่นเย้อ  มีการใช้สำนวนโวหารอย่างเหมาะสมกับเรื่อง  นอกจากนั้นยังต้องใช้ถ้อยคำที่สื่อความหมายได้ตรงตามอารมณ์และความรู้สึกของผู้เขียน  ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่แสดงอารมณ์รุนแรง  ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงภายหลัง

No comments:

Post a Comment