11.21.2011

รายงาน กับโครงงานต่างกันอย่างไร

มีคนถามมาว่า  การทำรายงานกับการทำโครงงานชื่นใจได้เรียนรู้ แตกต่างกันอย่างไร ...  ก็เลยทำตารางเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆ 

การทำรายงานการทำโครงงานแบบ problem-based learning
มีหัวข้อตามความสนใจ หรือที่ครูกำหนดมีคำถามที่อยากรู้ สนใจจะตอบจริงๆ
รูปแบบหลักคือ ค้นคว้าข้อมูลจากหลายแหล่ง แล้วนำเสนอข้อมูลมีได้หลายรูปแบบ:
  • ทดลอง
  • ประดิษฐ์
  • สืบค้น วิจัย
  • สำรวจ
  • ออกแบบการนำเสนอข้อมูล
  • นำเสนอทฤษฎี วิเคราะห์ข้อมูล
และอาจมีรูปแบบอื่นอีกก็ได้แล้วแต่จะสร้างสรรค์ตามลักษณะปัญหา
เน้นกระบวนการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์จนผู้ทำรายงานเกิดความรู้ที่ลึกซึ้งเน้นกระบวนการตั้งคำถาม หาคำตอบ และการใช้ทักษะหลากหลาย เช่น การสังเกต การจดบันทึก การทดลอง การคิดที่ซับซ้อน ฯลฯ เพื่อให้ได้คำตอบนั้น
เป้าหมาย: ให้ได้ข้อสรุปเป็นรายงานเป้าหมาย:ให้ได้คำตอบสำหรับปัญหาที่ตั้ง และมีชิ้นงาน หรือผลงานที่ไปพัฒนาต่อยอดได้
เน้นทักษะการอ่านเขียน เน้นทักษะอ่านเขียน และนำความคิดสร้างสรรค์มาสร้างผลงานที่จะนำไปขยายผลเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์
ได้เรียนรู้ผ่านข้อมูลที่รวบรวมมาจากหลายแหล่ง จำเป็นต้องมีการตรวจสอบแหล่งข้อมูล และคุณภาพของข้อมูลจะได้เรียนรู้จากข้อมูลชั้นปฐมภูมิคือ การลงมือทำ การได้สัมผัส การสังเกต ได้ฝึกแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน และได้ชิ้นงานจากการสร้างสรรค์ของตนเอง เกิดประสบการณ์ตรง

ในการทำโครงงานชื่นใจได้เรียนรู้  เราจึงเน้นการทำโครงงานที่ใช้คำถามเป็นตัวตั้ง อย่างที่เรียกว่า Problem-based learning  และเพราะเราเห็นว่า  เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่า  เนื่องจากได้ฝึกทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเติบโตในศตวรรษที่ 21 


หลายคนส่งงานมาให้ดูแล้ว เป็นลักษณะการหาข้อมูลเบื้องต้น เอามาเรียงต่อกัน ใส่รูปสวยๆ มา อันนี้ถือเป็นขั้นแรกที่มีการหาข้อมูลพื้นฐาน  ก็จะต้องทำงานต่อกับข้อมูลชุดนี้  เราอาจจะต้องถามตัวเองว่า รู้แค่นี้จะทำอะไรได้บ้าง  ถ้าค้นคว้า และวิเคราะห์ให้ลึกต่อไปอีกจะพบอะไร  หรือจะหาวิธีทำให้ข้อมูลนี้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงได้อย่างไรเมื่อเกิดภัยพิบัติ  สมมุติว่า สนใจเรื่องสัตว์มีพิษในช่วงน้ำท่วม ได้ข้อมูลจากเวบไซต์มารวมกันแล้ว  จะทำอะไรได้บ้าง  จะหาวิธีสื่อสารให้คนจำได้ เช่นจะทำอะนิเมชั่นให้ความรู้สำหรับเด็ก หรือจะหาสมุนไพรป้องกันสัตว์มีพิษบางชนิด หรือ ฯลฯ 


ทีนี้  ใครไม่มั่นใจว่าที่ทำอยู่นี้เป็นโครงงานฯ หรือเป็นรายงานก็ลองทบทวนดูจากตารางข้างบน  แต่ถ้ายังสงสัยอยู่อีก  ก็ e-mail มาถามแม่ต้น dhon63@gmail.com หรือคุณครูที่ปรึกษาได้นะจ๊ะ  แล้วช่วยตอบแบบสำรวจมาด้วยว่า ใครคิดจะทำเรื่องอะไร แล้วเดี๋ยวเราทำงานกันก่อนจะได้เจอหน้ากัน


ถ้าเข้าใจแล้ว  ลองทบทวนหัวข้องานชื่นใจฯ ว่าเป็นรายงาน หรือเป็นโครงงาน  ตัดสินใจว่าจะทำเรื่องอะไรแล้วก็เข้าไปบันทึกด้วย ขอให้ส่งหัวข้อภายในวันที่ 24 พ.ย. 54  เพื่อให้เราได้เริ่มทำงาน และได้คุณครูที่ปรึกษา


กรอกข้อมูลโครงงานชื่นใจฯ ชั้น 7

กรอกข้อมูลโครงงานชื้นใจฯ ชั้น 8

กรอกข้อมูลโครงงานชื้นใจฯ ชั้น 9

No comments:

Post a Comment