11.17.2011

ใบงาน: วางแผนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

วางแผนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

โจทย์นี้  เป็นโจทย์ที่ตั้งใจจะให้สามารถนำไปใช้งานจริงได้ด้วย  ดังนั้น คำตอบของแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละคน แต่ละบ้าน ซึ่งอาจจะแตกต่างกัน  สำหรับชั้น 11  มีโจทย์ใหญ่ 2 โจทย์ให้เลือกได้  คือ

 1. ให้นักเรียนวางแผนการรับมือกับภัยพิบัติในรอบต่อไป
 2. ให้นักเรียนวางแผนเพื่อกลับเข้าสู่วิถีชีวิตปกติ
ทั้งสองโจทย์นี้  จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่สามารถจะรวบรวมได้จากสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อ on-line ที่น่าเชื่อถือได้ และหนังสือตำราต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  และแสดงให้เห็นการใช้กระบวนการวางแผนที่เคยเรียนรู้มา

เราจะเริ่มด้วยการทำความเข้าใจสถานการณ์ของตนเองด้วยการวิเคราะห์ก่อน เช่น เราอาจจะแบ่งสถานการณ์ออกเป็น 4 กลุ่ม  
 • กลุ่มที่อยู่บ้าน ไม่ต้องอพยพ ซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น 2 ก้อนด้วยกันคือ
  • อยู่บ้าน โดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ชีวิตปีนี้ปกติดี
  • อยู่บ้าน เพราะไปไหนไม่ได้  มีสภาพเหมือนคน "ติดเกาะ"
 • กลุ่มที่ต้องอพยพ  เนื่องจากน้ำเข้าบ้าน ถูกตัดน้ำ ตัดไฟ ใช้ห้องน้ำไม่ได้ จนไม่สามารถทนอยู่ได้แม้จะเป็นบ้านที่มีมากกว่า 1 ชั้นก็ตาม  กลุ่มนี้ก็ยังจะแยกออกอีกตามมูลค่าความเสียหาย
  • เสียหายน้อย
  • เสียหายมาก
ต่อจากนั้น  ก็จะดูว่า เราอยู่ในกลุ่มไหน  ถ้าหากจะต้องกลับเข้าบ้าน น่าจะต้องเผชิญสถานการณ์อะไร  เช่น 
 • ในกลุ่มที่เสียหายมาก  แม้น้ำลดแล้ว  แต่สภาพบ้านไม่อาจอยู่ได้ เพราะอาจมีเชื้อรา ข้าวของเฟอร์นิเจอร์เสียหายทั้งหมด ... ควรต้องทำอะไรได้บ้าง
ตรงนี้เอง  เป็นส่วนที่คุณครูอ๋อย พูดถึงการมีทางเลือกหลายๆ ทาง  เพื่อให้เราตัดสินใจอย่างเหมาะสมที่สุด  ... 
 • ลองดูทางเลือกซิ  จะทำอะไรได้บ้าง  ถ้าบ้านเละมาก  กลับเข้าไปอยู่ไม่ได้อยู่ดี จะทำอย่างไรได้บ้าง
 • ซึ่งจะต้องมีข้อมูล  เพื่อให้รู้ว่าเราจะมีแหล่งทรัพยากรอะไร เช่น รัฐบาลจะช่วยเหลืออะไรบ้าง  บริษัทประกัน จะรับประกันอะไรบ้าง และต้องทำเรื่อง เอกสารอะไรอย่างไร ฯลฯ
 • เราจะหาใครมาช่วยจัดการเก็บกวาด ทำความสะอาดกันดี ฯลฯ
เหล่านี้เป็นข้อมูลที่ทำให้เราเห็นทางเลือก  แล้วจึงนำแต่ละทางเลือกมาวิเคราะห์ จนออกมาเป็นการวางแผนการกลับเข้าสู่ภาวะปกติของเรา

เมื่อนักเรียนเลือกหัวข้อได้แล้ว  ให้ดำเนินการต่อไปนี้
 1. บรรยายสถานการณ์ และผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเอง  (สำหรับคนที่ไม่ได้รับผลกระทบ ก็ขอให้ทำข้อ 1  สามารถบรรยายสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้าได้)
 2. วางแผนการอย่างมีกระบวนการ  แสดงขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์ ตั้งแต่การแจกแจง
  • สภาพปัญหา 
  • วิเคราะห์ปัญหา  
  • หาทางเลือก  
  • วิเคราะห์ทางเลือก  
  • ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตามที่บรรยายมาในข้อ 1
 3. นำการตัดสินใจมาวางแผนการทำงานเป็นขั้นตอน  (เช่น รถที่แช่จมน้ำอยู่ จะเรียกประกันมาลากไป ต้องมีขั้นตอนอย่างไร  ต้องใช้เอกสารอะไร  ต้องถ่ายรูปไว้ไหม ฯลฯ) 
 4. อธิบายให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง กิจกรรมที่จะทำว่าตอบประเด็นปัญหาที่ตั้งไว้  โดยสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาอื่น  หรือพูดง่ายๆ คือ อุดช่องโหว่ได้หมด   (เช่น   ดำเนินการตามข้อ 3 แล้ว จะมีรถยนต์ใช้เหมือนเดิม  แต่ลืมไปว่า ระหว่างที่รถรอซ่อมใช้เวลานานมาก เพราะมีรถที่เสียหายจำนวนมาก  ไม่ได้คิดแผนว่าจะเดินทางอย่างไร  เป็นต้น)
งานชิ้นนี้  ส่งมาเป็นเอกสารแนบ (Attached file) ถึงคุณครูอ๋อย ที่ lax2908@hotmail.com  ก่อนวันที่ 1 ธ.ค. 54

No comments:

Post a Comment