11.29.2011

ใบงาน อ่านแบบมีวิจารณญาณ


ใบกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาไทย
วิชา ภูมิปัญญาภาษาไทย ชั้น ๙ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๔
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    คำสั่ง : ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
    ๑.      ให้นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่อง
    ๒.      ให้นักเรียนใช้ความรู้ความเข้าใจจากการอ่านใบความรู้ที่ ๑  และ ใบความรู้ที่ ๒ พิจารณา วิดีโอคลิปและบทความต่อไปนี้

    ๑) วิดีโอคลิปเรื่อง “การแถลงการณ์ร่วมระหว่าง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ในระหว่างการมาเยือนประเทศไทย ๑๖-๑๗ พฤศจิยายน พ.ศ. ๒๕๕๔” http://www.youtube.com/watch?v=2Je_8eB8SpU  และ 

   ๒) บทความเรื่อง น่าอับอายแทนประเทศไทย???

   ๓.      ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ลงในแบบฟอร์มที่กำหนด
๓.๑ นักเรียนคิดว่าการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสำคัญจำเป็นอย่างไรในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน จงอธิบาย ให้เหตุผลประกอบและยกตัวอย่างจากข่าวสารหรือเหตุการณ์ที่กำลังอยู่ในความสนใจ

๓.๒ นักเรียนคิดว่าการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตของนักเรียนและคนรอบข้างได้อย่างไร จงอธิบาย ให้เหตุผลประกอบและยกตัวอย่างจากข่าวสารหรือเหตุการณ์ที่กำลังอยู่ในความสนใจ

๓.๓ จากวิดีโอคลิปและบทความในข้อ ๒ ให้นักเรียนใช้หลักการอ่านและคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ได้จากใบความรู้ ทำกิจกรรมต่อไปนี้
            ๓.๓.๑ เขียนข้อความวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินบทความที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านข้อความของนักเรียนเข้าใจได้ดีขึ้น
            ๓.๓.๒ เขียนประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องบทความที่อ่าน
            ๓.๓.๓ เขียนวิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลำดับความ และความเป็นไปได้ของบทความที่อ่าน
            ๓.๓.๔ เขียนตีความ (ใบความรู้ที่ ๓) และประเมิณคุณค่าแนวคิดที่ได้จากบทความและวิดีโอคลิป เปรียบเทียบกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของตนเอง แล้วเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๔. ให้นักเรียนร่างคำตอบในกระดาษ แล้วพิมพ์คำตอบลงในแบบฟอร์มที่กำหนดด้วยสำนวนภาษาเขียนที่สละสลวย ใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา แล้วกด “ส่ง” ภายในวันจันทร์็ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ให้เก็บกระดาษร่างคำตอบเพื่อส่งครูในวันเปิดภาคเรียน

No comments:

Post a Comment