11.30.2011

ใบกิจกรรม: เสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาไทย (2)


ใบกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาไทย
วิชา ภูมิปัญญาภาษาไทย ชั้น ๗ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๔
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 คำสั่ง : ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
    ๑.       ให้นักเรียนอ่านใบความรู้

    ๒.      ให้นักเรียนใช้ความรู้ความเข้าใจจากการอ่านใบความรู้ที่ ๑ และ ใบความรู้ที่ ๒ พิจารณา วิดีโอคลิปและบทความต่อไปนี้ 
    ๑) วิดีโอคลิปเรื่อง “การแถลงการณ์ร่วมระหว่าง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ในระหว่างการมาเยือนประเทศไทย ๑๖-๑๗ พฤศจิยายน พ.ศ. ๒๕๕๔”     ๒) บทความเรื่อง น่าอับอายแทนประเทศไทย???

    ๓.      ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ลงในแบบฟอร์มที่กำหนด 

๓.๑ นักเรียนคิดว่าการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสำคัญจำเป็นอย่างไรในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน จงอธิบาย ให้เหตุผลประกอบและยกตัวอย่างจากข่าวสารหรือเหตุการณ์ที่กำลังอยู่ในความสนใจ

๓.๒ นักเรียนคิดว่าการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตของนักเรียนและคนรอบข้างได้อย่างไร จงอธิบาย ให้เหตุผลประกอบและยกตัวอย่างจากข่าวสารหรือเหตุการณ์ที่กำลังอยู่ในความสนใจ

๓.๓ จากวิดีโอคลิปและบทความในข้อ ๒ ให้นักเรียนใช้หลักการอ่านและคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ได้จากใบความรู้ ทำกิจกรรมต่อไปนี้
            ๓.๓.๑ เขียนข้อความวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความและวิดีโอคลิป
            ๓.๓.๒ เขียนจดหมายส่วนตัวถึงเพื่อนสนิท บอกเล่าถึงใจความสำคัญจากบทความและวิดีโอคลิป โดยระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นถึงที่นักเรียนมีต่อเรื่องดังกล่าว

๔. ให้นักเรียนร่างคำตอบในกระดาษ แล้วพิมพ์คำตอบลงในแบบฟอร์มที่กำหนดด้วยสำนวนภาษาเขียนที่สละสลวย ใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา แล้วกด “ส่ง” ภายในวันจันทร์ ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ให้เก็บกระดาษร่างคำตอบเพื่อส่งครูในวันเปิดภาคเรียน


หากมีปัญหากับการชมวิดีโอคลิปจาก link นี้ ให้กดที่นี่เพื่อเข้าไปชมในเวบ youtube

No comments:

Post a Comment